Skip to Content

Rekrutacja

 

 Administracja w organizacjach miedzynarodowych 

Administration in International Organizations (AIO)

 

Polish nationals

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 wprowadza się poniższe zmiany:

1) w załączniku nr 1:

[…]

c) zastępuje się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie

magisterskie) na kierunku administracja zasadami w brzmieniu:

 

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia administracji mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów

magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat

otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu

miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na

podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz

średnia wszystkich ocen z toku studiów,

b) absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku

studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego

limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej

na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów

oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

 

W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia odpłatnych studiów w języku angielskim na specjalności Administration in International Organizations - AIO (Administracja w organizacjach międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność Administration in International Organizations - AIO (Administracja w organizacjach międzynarodowych) jest zrekrutowanie się na kierunek ADMINISTRACJA (studia stacjonarne drugiego stopnia) wraz z przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Administration in International Organizations - AIO (Administracja w organizacjach międzynarodowych).

 

[…]

h) uchyla się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja;

2) w załączniku nr 2:

[…]

c) uchyla się zasady rekrutacji na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia w

języku angielskim (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja”.

 

 

Harmonogram rekrutacji  na studia rozpoczynąjące się

w roku akademickim 2017/18

Administracja AIO studia II stopnia stacjonarne

 

L.p.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy

1

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK


2

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych


3

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

4

 

Terminy składania dokumentów

 

5

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia


 

Limit minimalny pozwalający uruchomić specjalność AIO - 10 osób.

https://irka.uni.wroc.pl/

rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl/#administracja

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9892#harmonogram

http://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/dokumenty%20%20ADS2%2C%20EKS2.pdf

 

Application Guidelines

 

Program: Administration

Degree: Full time; two-year Master’s degree

Department: Law, Administration and Economics

 

Applicants for the Administration program must:

 

 1. Possess either a Bachelor’s or Master’s degree granted by the Department of Law, Administration and Economics at the University of Wrocław.
 2. Submit the required application documents.

In a situation where the number of applicants surpasses the enrollment limit, candidates will be accepted according to academic rank. This rank will be based on the sum of the grade on the diploma confirming the possession of either a Bachelor’s or Master’s degree, and the average of all the grades from the applicant’s prior course of study.

 

Other applicants for the Administration program must:

 

 1. Possess either a Bachelor’s or Master’s degree in any discipline.
 2. Submit the required application documents.

 Under the condition that the enrollment limit hasn’t been filled, applicants will be accepted according to academic rank. As mentioned above, this rank will be based on the sum of grades on the diploma confirming the possession of either a Bachelor’s or Master’s degree, and the average of all the grades from the applicant’s prior course of study.

 

There is also an opportunity to undertake an Administration in International Organizations (AIO) program in English within the Administration program.  Applicants for the Administration in International Organizations (AIO) program must:

 

 1. Enroll themselves into the Administration program.
 2. Submit a certificate authenticating English at a B2 level.
 3. Submit a declaration of undertaking the AIO program.

   

Recruitment timetable – 2017/18

Administration AIO Full-time Master’s Program

 

 

Recruitment timelines

Dates

1

First day of registration in the IRK system


2

Final day of registration and application fee deadline

3

 

Recruitment proceedings

 

 

 

 

4

Submission timeline for application documents

5

Posting of accepted applicants

 

 The program will begin contingent upon a minimum of 10 students pre-enrolling.

 

irka.uni.wroc.pl/index.php

rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl/#administracja

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9892#harmonogram

http://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/dokumenty%20%20ADS2%2C%20EKS2.pdf

 

 

Non-Polish candidates

Application Guidelines

Below are the 2015/16 academic year requirements for EU and non-EU candidates applying to full time Administration in International Organizations (AIO) program at the Department of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław.

 

I. Applicants for the program must:

 

 1. Possess either a Bachelor’s or Master’s degree from an accredited university or a higher education institution.
 2. Have command of English at a B2 level. Exemptions include candidates with English as their native language or applicants who have completed secondary school, a university, or a higher education institution with English as the comprehensive instruction language.
 3. Meet the procedural and administrative requirements envisaged for all candidates for programs in English at the University of Wrocław. These requirements are posted at the webpage of the International Office of the University of Wrocław: www.international.uni.wroc.pl

 

Each application will have to be approved by the Department coordinator.

 

II. Required documents:

 

 1. A diploma from a secondary school.
 2. A transcript with grades if they are not included on the applicant’s secondary school diploma.
 3. A diploma confirming the possession of either a Bachelor’s or Master’s degree from an accredited university or higher education institution.
 4. A transcript with grades if they are not included on the applicant’s diploma confirming his or her Bachelor’s or Master’s degree from an accredited university or a higher education institution.
 5. A certificate authenticating English at a B2 level (FCE, TOEFL-550, IELTS 5.5-6.0, BEC Vantage or an equivalent international certificate).
 6. A medical certificate verifying the ability to undertake studies.
 7. Two photographs.
 8. Passport copy.

 

The above documents should be submitted in the form of scans attached to a file application created at the webpage: www.international.uni.wroc.pl

 

All application documents should be submitted either in English or Polish. If the original documents were not issued in either of these languages they should be translated accordingly.

 

Uchwała nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.