Skip to Content

Program nauczania

 

Administracja w organizacjach międzynarodowych

(Administration in International Organizations – AIO)

Specjalność na kierunku Administracja

 Program studiów przyjęty 14 kwietnia 2014 r.

przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 Semestr I (zimowy)

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Podstawowe pojęcia języka  prawnego i prawniczego

16

14

30

E/Z

3

2.

Prawo konstytucyjne porównawcze

30

-

30

E

3

3.

Myśl polityczna i prawna

30

14

44

E/Z

5

4.

Prawo międzynarodowe publiczne

30

14

44

E/Z

5

5.

Procedury administracyjne

16

14

30

Z

4

6.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

16

14

30

Z

3

7.

Przedmiot kursowy do wyboru:

1. Zarządzanie publiczne

2. Ekonomia międzynarodowa

3. Ekonomika Unii Europejskiej

30

-

30

Z

3

8.

Język angielski w zakresie administracji i prawa publicznego

-

30

30

Z

4

 

Razem semestr I:

168

100

268

4E

30

 

Semestr II (letni)

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Prawo organizacji międzynarodowych

16

14

30

E/Z

6

2.

Administracja i prawo administracyjne Unii Europejskiej

30

-

30

Z

4

3.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

16

14

30

E/Z

5

4.

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

16

14

30

E/Z

6

5.

Przedmiot kursowy do wyboru:

1. Międzynarodowa współpraca regionalna

2. Międzynarodowe organizacje pozarządowe

3. Prawo ONZ

30

-

30

Z

3

7.

Język obcy (inny niż angielski)

-

60

60

E

4

8.

Seminarium

-

30

30

Z

2

 

Razem semestr II:

108

132

240

4E

30

 

Razem pierwszy rok:

276

232

508

8E

60

 

 

Semestr III (zimowy)

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Publiczne prawo konkurencji

30

-

30

E

4

2.

Prawo materialne Unii Europejskiej

16

14

30

E/Z

5

3.

Ochrona sądowa w Unii Europejskiej

16

14

30

E/Z

5

4.

Ochrona własności intelektualnej

12

-

12

Z

3

5.

Etyka w życiu publicznym

16

14

30

E/Z

5

6.

Przedmiot kursowy do wyboru:

1. Prawo nowych technologii

2. Techniki podejmowania decyzji

3. Mediacje i negocjacje

-

30

30

Z

3

7.

Język angielski w zakresie prawa prywatnego

-

30

30

Z

4

8.

Seminarium

-

30

30

-

-

9.

Wychowanie fizyczne

-

30

30

-

1

 

Razem semester III:

90

162

252

4E

30

 

Semestr IV (letni)

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Fundusze strukturalne i finansowanie projektów europejskich

20

-

20

Z

2

2.

Prawo ochrony środowiska

22

14

36

E/Z

3

3.

Prawo dyplomatyczne i konsularne

16

14

30

E/Z

2

4.

Międzynarodowa służba cywilna

30

-

30

E

2

5.

Przedmiot kursowy do wyboru:

1. Międzynarodowe rynki finansowe

2. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych

3. Międzynarodowe prawo handlowe

30

 

 

-

 

 

30

Z

3

6.

Seminarium

-

30

30

Z

18

 

Razem semestr IV:

118

58

176

3E

30

 

Razem drugi rok

208

220

428

7E

60

 

Razem pierwszy i drugi rok

484

452

936

Licząc wszystkie przedmioty do wyboru:

1116   

15E+egzamin dyplomowy

120

 

* W zestawieniu nie zostały ujęte obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni (do 31 sierpnia na drugim roku).

 

* * W zestawieniu nie został uwzględniony lektorat z języka polskiego dla cudzoziemców (dwa kolejne semestry na pierwszym roku po 30 godzin w każdym semestrze).

 

 

Program poprzedni!!

Nazwa specjalności: Administracja w organizacjach międzynarodowych

 

 1. Forma studiów: stacjonarne
 2. Poziom kształcenia: studia II stopnia
 3. Czas trwania studiów
  1. Liczba semestrów: cztery
  2. Wymagana liczba punktów ECTS: 120
 4. Kwalifikacje (umiejętności) absolwenta: Absolwent specjalności posiada zaawansowaną wiedzą z zakresu funkcjonowania organizacji międzynarodowych i ich administracji. Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych i wykonawczych funkcji w administracji organizacji międzynarodowych oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach krajowej administracji publicznej oraz w organizacjach prywatnych współpracujących z organizacjami międzynarodowymi. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi, podejmowania decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywania inicjatyw twórczych, a także opracowywania i wdrażania projektów i programów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, w tym do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 5. Ukończenie studiów: Szczegółowe warunki ukończenia studiów, a także formę i przebieg egzaminu magisterskiego określa uchwała Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Typy przedmiotów: Treści kształcenia na specjalności Administration in International Organizations przekazywane są w ramach dwóch grup przedmiotów:
  1. podstawowych i kierunkowych oraz
  2. specjalnościowych.  
 7. Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
  1. Zasady ustroju politycznego państwa
  2. Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
  3. Prawo wyznaniowe
  4. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  6. Socjologia organizacji
  7. Publiczne prawo konkurencji
  8. Ochrona sądowa w Unii Europejskiej
  9. Fundusze strukturalne i finansowanie projektów europejskich
  10. Prawo ochrony środowiska
 8. Przedmioty specjalnościowe:
  1. Zarządzanie publiczne
  2. Prawo międzynarodowe publiczne
  3. Język angielski w zakresie administracji i prawa publicznego
  4. Prawo organizacji międzynarodowych
  5. Instytucjonalna i polityczna struktura Unii Europejskiej
  6. Ekonomia międzynarodowa
  7. Ekonomika Unii Europejskiej
  8. Język angielski w zakresie prawa prywatnego
  9. Międzynarodowa służba cywilna
  10. Międzynarodowa ochrona praw człowieka  
  11. Techniki podejmowania decyzji i negocjacji
  12. Prawo i stanowienie prawa w Unii Europejskiej
  13. Etyka w życiu publicznym
  14. Język angielski w środowisku biznesowym
  15. Seminarium magisterskie 1
  16. Prawo umów publicznych
  17. Miedzynarodowe rynki finansowe
  18. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych
  19. Seminarium magisterskie 2

 

10. Plan studiów

Plan studiów na specjalności

Administration in International Organizations

SSA drugiego stopnia, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

 

I rok

I semestr

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Zasady ustroju politycznego państwa

36

-

36

E

5

2.

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

36

-

36

E

5

3.

Prawo wyznaniowe

20

16

36

Z

5

4.

Zarządzanie publiczne

20

16

36

E

5

5.

Prawo międzynarodowe publiczne

20

16

36

E

6

6.

Język angielski w zakresie administracji i prawa publicznego

-

36

36

Z

4

 

Razem:

132

84

216

4E

30

 

I rok

II semestr

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

18

18

36

E

5

2.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

20

16

36

Z

4

3.

Socjologia organizacji

20

16

36

Z

4

4.

Prawo organizacji międzynarodowych

20

16

36

E

5

5.

Instytucjonalna i polityczna struktura Unii Europejskiej

20

16

36

E

4

6.

Do wyboru:

1. Ekonomia międzynarodowa

2. Ekonomika Unii Europejskiej

36

-

36

E

4

7.

Język angielski w zakresie prawa prywatnego

-

36

36

Z

4

 

Razem:

134

118

252

4E

30

 

Razem na I roku Administration in International Organizations

468 godzin, 8 E, 60 punktów ECTS

 

 

II rok

III semestr

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Publiczne prawo konkurencji

20

16

36

Z

3

2.

Ochrona sądowa w Unii Europejskiej

20

16

36

E

4

3.

Międzynarodowa służba cywilna

20

16

36

E

3

4.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

18

18

36

E

4

5.

Prawo i stanowienie prawa w Unii Europejskiej

24

12

36

E

4

6.

Do wyboru:

1. Techniki podejmowania decyzji i negocjacji

2. Etyka w życiu publicznym

20

16

36

Z

3

7.

Język angielski w środowisku biznesowym

-

36

36

Z

4

8.

Seminarium magisterskie 1

-

36

36

-

5

 

Razem:

122

166

288

4E

30

 

 

II rok

IV semestr

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

Liczba godzin razem

Forma zalicze-nia

Pkty ECTS

1.

Fundusze strukturalne i finansowanie projektów europejskich

24

12

36

Z

4

2.

Prawo ochrony środowiska

20

16

36

E

3

3.

Prawo umów publicznych

20

16

36

Z

4

4.

Do wyboru:

1. Miedzynarodowe rynki finansowe

2. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych

 

 

36

 

 

-

36

E

4

5.

Seminarium magisterskie 2

-

36

36

-

15

 

Razem:

100

80

180

2E

30

 

Razem na II roku Administration in International Organizations

468 godzin, 6 E (+ egzamin magisterski), 60 punktów ECTS

 

 


 

 

Specjalność

Administration in International Organizations

SSA drugiego stopnia

 

Rok studiów

Administration in International Organizations

I

468 godzin, 8E, 60 pkt ECTS

II

468 godzin, 6E (+ egzamin magisterski), 60 pkt ECTS

Razem

936 godzin, 14 E (+ egzamin magisterski), 120 pkt ECTS